Duszpasterstwo Rodzin

Studia

Studia doktoranckie z Duszpasterstwa Rodzin

    Stacjonarne studia doktoranckie z Duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL w trybie dziennym, trwają cztery lata. Program studiów pierwszego i drugiego roku obejmuje łącznie ponad 1000 godzin wykładów, ćwiczeń oraz seminarium doktoranckie. Na koniec drugiego roku studenci składają egzamin licencjacki, na podstawie którego uzyskują licencjat kanoniczny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest przygotowanie pracy licencjackiej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej za spełniającą wymogi pracy licencjackiej. Licencjat kanoniczny upoważnia do prowadzenia wykładów z zakresu duszpasterstwa rodzin i teologii pastoralnej w uczelniach kościelnych. Umożliwia także wszczęcie przewodu doktorskiego i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej. Program trzeciego i czwartego roku studiów obejmuje łącznie ponad 100 godzin wykładów oraz seminarium doktoranckie prowadzone przez promotora. Studia finalizuje uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej o specjalności Duszpasterstwo rodzin.

Proponowana oferta edukacyjna sprawia, że studia doktoranckie o specjalności Duszpasterstwo rodzin zapewniają gruntowne wykształcenie w zakresie tej dyscypliny naukowej i działalności praktycznej Kościoła. Stanowią niezbędne interdyscyplinarne uzupełnienie i pogłębienie wiedzy, przygotowujące do pracy naukowej i dydaktycznej jak również do praktycznej realizacji zadań duszpasterstwa rodzin. Ponadto studia dają przyszłym doktorom pogłębioną i uzasadnioną specjalistyczną wiedzę, ściśle związaną z tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz publikacjami. Szczególną wartość mają umiejętności naukowo-dydaktyczne i organizacyjne oraz kompetencje zdobywane przez studentów podczas seminariów, ćwiczeń, praktyk, organizowanych konferencji naukowych oraz udziału w projektach badawczych.

 

Plan zajęć na roku I-II

Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)

Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)

Etyka seksualna (wykład)

Psychologia pastoralna (wykład)

Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)

Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)

Katecheza dorosłych (wykład)

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)

Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)

Socjologia rodziny (wykład)

Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)

Kościelne prawo małżeńskie (wykład)

Współczesne metody i formy dydaktyki (wykład)

Metody badań z duszpasterstwa rodzin (wykład)

 

Seminarium do wyboru

Duszpasterstwo rodzin

Społeczny wymiar duszpasterstwa rodzin

 

 

 

Plan zajęć na roku III - IV

 

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

Dydaktyka duszpasterstwa rodzin (wykład)

Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)

Seminarium do wyboru

Duszpasterstwo rodzin

Społeczny wymiar duszpasterstwa rodzin

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);
  • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;
  • urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;
  • 4 fotografie;
  • zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl; jacgolen@gmail.com