Duszpasterstwo Rodzin

Studia

Studia z duszpasterstwa rodzin w Teologicznym Studium Licencjackim
oraz Szkole Doktorskiej KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym… od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasową formę studiów doktoranckich zastąpi Teologiczne Studium Licencjackie oraz Szkoła Doktorska KUL. Do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych konieczne jest zdobycie stopnia akademickiego licencjatu kościelnego.

Stacjonarne studia z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Teologicznym Studium Licencjackim na Wydziale Teologii KUL, trwają dwa lata. Nabór kandydatów do Teologicznego Studium Licencjackiego nie jest ograniczony. Program studiów pierwszego i drugiego roku obejmuje wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz wybrane seminarium naukowe. Na koniec drugiego roku studenci składają egzamin licencjacki, na podstawie którego uzyskują licencjat kanoniczny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie dotychczasowych sesji oraz przygotowanie pracy licencjackiej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej za spełniającą wymogi pracy licencjackiej. Licencjat kanoniczny upoważnia do prowadzenia wykładów z zakresu duszpasterstwa rodzin i teologii pastoralnej w uczelniach teologicznych, seminariach duchownych, itp. Umożliwia także wszczęcie przewodu doktorskiego.

W następnych latach doktoranci studiujący jednocześnie w Szkole Doktorskiej KUL kontynuują 4 letni program studiów i przygotowania rozprawy. Ze względu na limitowaną ilość miejsc w szkole doktorskiej, pozostali doktoranci 3 i 4 roku odbywają 2-letni Specjalistyczny Kurs Teologiczny, pozostają pod opieką naukową wybranego wcześniej promotora i przygotowują rozprawę doktorską. Termin obrony doktoratu na tej ścieżce nie wiąże się ze zobowiązaniem finalizacji w ciągu 4-lat od rozpoczęcia studiów. Na obydwu ścieżkach studia finalizuje uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej o specjalności duszpasterstwo rodzin.

Studia zapewniają, pilnie zalecane w dokumentach Kościoła, specjalistyczne wykształcenie w zakresie duszpasterskiej troski o rodzinę. Stanowią niezbędne interdyscyplinarne uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teologicznej, przygotowujące osoby duchowne, zakonne i świeckie do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do praktycznego towarzyszenia pastoralnego małżeństwu i rodzinie. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej oraz publikacji pozwala przyszłym doktorom zdobyć pogłębioną i uzasadnioną wiedzę związaną z badanymi tematami. Ponadto, szczególnie cenne jest zdobycie umiejętności naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych oraz kompetencji, osiągane podczas seminariów, ćwiczeń, praktyk, organizowanych konferencji naukowych oraz udziału w projektach badawczych.

 

ZAJĘCIA W TEOLOGICZNYM STUDIUM LICENCJACKIM (LATA: I-II)

BLOK TEOLOGICZNO-PASTORALNY

Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)

Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)

Duchowość rodziny (wykład)

Rodzina Kościołem domowym (wykład)

Liturgia Kościoła domowego (wykład)

Etyka seksualna (wykład)

Prawo małżeńskie (wykład)

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład+ćwiczenia)

Katecheza dorosłych (wykład)

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)

Nowoczesne środki ewangelizacji (konwersatorium)

Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)

Formacja pracowników duszpasterstwa rodzin (wykład)

Dydaktyka duszpasterstwa rodzin (konwersatorium)

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

 

BLOK NAUK SPOŁECZNYCH I PORADNICTWA RODZINNEGO

 

Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)

Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)

Psychologia pastoralna (wykład)

Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)

Socjologia rodziny (wykład)

Media a rodzina (konwersatorium)

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład+ćwiczenia+konwersatorium)

Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)

 

Wymagane dokumenty:

  • zarejestrowanie się i wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl - następnie wydrukowanie i złożenie kwestionariusza;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii;
  • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów licencjackich z teologii na specjalizacji duszpasterstwo rodzin;
  • 2 fotografie.

Więcej informacji można uzyskać:

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: 081- 445-38-41