Duszpasterstwo Rodzin

Studia

Duszpasterstwo Rodzin

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki

na Wydziale Teologii KUL

 

    Stacjonarne studia doktoranckie z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, trwają cztery lata. Na koniec drugiego roku studenci zdają, wymagany przez prawo kościelne, egzamin licencjacki (licencjat rzymski). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie pracy dyplomowej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej za spełniającą wymogi pracy licencjackiej.

    Po zdaniu egzaminu licencjackiego student ma możliwość otwarcia przewodu doktorskiego oraz napisania i obrony rozprawy doktorskiej. Studia finalizuje uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej, na specjalizacji Duszpasterstwo rodzin.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;
 • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);
 • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;
 • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;
 • urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;
 • 4 fotografie;
 • zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

W ramach studiów realizowany jest interdyscyplinarny program pogłębiający wiedzę
w zakresie:

 • Teologii pastoralnej;
 • Duszpasterstwa rodzin;
 • Teologii małżeństwa i rodziny;
 • Psychologii małżeństwa i rodziny;
 • Pedagogiki rodziny;
 • Poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;
 • Socjologii rodziny;
 • Prawa rodzinnego;
 • Biomedycznych zagadnień małżeństwa i rodziny;
 • innych.

Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń i seminarium doktoranckiego. Doktoranci biorą udział w sympozjach i projektach badawczych. Pełny plan studiów zobacz tutaj (skopiuj link):

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=82&op=2

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • naukowo-dydaktyczne (doktor teologii pastoralnej)
 • pracownik kościelnych struktur duszpasterstwa rodzin

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl; jacgolen@gmail.com