Duszpasterstwo Rodzin

Studia

Duszpasterstwo Rodzin

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki

na Wydziale Teologii KUL

 

    Stacjonarne studia doktoranckie z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, trwają cztery lata. Na koniec drugiego roku studenci zdają, wymagany przez prawo kościelne, egzamin licencjacki (licencjat rzymski). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie pracy dyplomowej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej za spełniającą wymogi pracy licencjackiej.

    Po zdaniu egzaminu licencjackiego student ma możliwość otwarcia przewodu doktorskiego oraz napisania i obrony rozprawy doktorskiej. Studia finalizuje uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej, na specjalizacji Duszpasterstwo rodzin.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;
 • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);
 • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;
 • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;
 • urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;
 • 4 fotografie;
 • zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

W ramach studiów realizowany jest interdyscyplinarny program pogłębiający wiedzę
w zakresie:

 • Teologii pastoralnej;
 • Duszpasterstwa rodzin;
 • Teologii małżeństwa i rodziny;
 • Psychologii małżeństwa i rodziny;
 • Pedagogiki rodziny;
 • Poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;
 • Socjologii rodziny;
 • Prawa rodzinnego;
 • Biomedycznych zagadnień małżeństwa i rodziny;
 • innych.

Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń i seminarium doktoranckiego. Doktoranci biorą udział w sympozjach i projektach badawczych. Cały plan studiów niżej...

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny;
 • Pracownik w strukturach Duszpasterstwa Rodzin;
 • Doradca życia rodzinnego;

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl; jacgolen@gmail.com

 

Rok I - Semestr 1

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Wybrane zagadnienie z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)

Zbo/1

30/2

Ks. dr Mirosław Brzeziński

2

Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)

Z/1

30/2

dr hab. Marek Fiałkowski

3

Duszpasterstwo w perspektywie psychologicznej (wykład)

Z/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

4

Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)

Zbo/1

60/4

dr hab. Beata Parysiewicz

5

Socjologia religii (wykład)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

6

Metody badań kwestionariuszowych w duszpasterswie rodzin (wykład)

Zbo/1

30/2

dr Rafał Bartczuk

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Wybrane zagadnienie z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)

E/1

30/2

Ks. dr Mirosław Brzeziński

2

Etyka seksualna (wykład)

E/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

3

Kościelne prawo małżeńskie (wykład)

Z/1

30/2

dr Lidia Fiejdasz-Buczek

4

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)

Z/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

5

Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)

Z/1

60/4

dr hab. Beata Parysiewicz

6

Współczesne metody i formy dydaktyki (wykład)

Z/5

15/1

Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)

Zbo/1

60/4

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

2

Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)

E/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

3

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

4

Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)

Z/1

60/4

dr hab. Urszula Dudziak

5

Metodologia badań naukowych i metodologia pisania dysertacji doktorskiej (wykład)

Z/1

15/1

Ks. dr hab. Marcin Składanowski

Ćwiczenia obowiązkowe

1

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

2

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/0

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok II - Semestr 4

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)

E/1

60/4

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

2

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)

Z/1

30/2

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

3

Socjologia rodziny (wykład)

Z/1

30/2

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

4

Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)

Z/1

30/2

Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel

5

Etyka pracownika naukowego i prowadzenia badań naukowych (wykład)

Z/1

15/1

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Ćwiczenia obowiązkowe

1

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

2

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

Zbo/1

30/2

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe - dla doktorantów III r. (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok III - Semestr 6

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykłady obowiązkowe

1

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

Z/1

30/2

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe - dla doktorantów III r. (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok IV - Semestr 7

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Wykład obowiązkowy

1

Dydaktyka edukacji medialnej (wykład)

Zbo/1

15/1

Ks. dr Mirosław Chmielewski

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady

Rok IV - Semestr 8

Lp.

Przedmiot

Punkty

L.godz.

Prowadzący

Seminaria

1

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

Zbo/1

15/1

Ks. dr hab. Jacek Goleń

Praktyki zawodowe

1

Praktyki zawodowe (praktyki)

Zbo/0

5

Brak obsady