Duszpasterstwo Rodzin

Studia

Studia z duszpasterstwa rodzin w Teologicznym Studium Licencjackim
oraz Szkole Doktorskiej KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym… od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasową formę studiów doktoranckich zastąpi Teologiczne Studium Licencjackie oraz Szkoła Doktorska KUL. Do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych konieczne jest zdobycie stopnia akademickiego licencjatu kościelnego.

Stacjonarne studia z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Teologicznym Studium Licencjackim na Wydziale Teologii KUL, trwają dwa lata. Nabór kandydatów do Teologicznego Studium Licencjackiego nie jest ograniczony. Program studiów pierwszego i drugiego roku obejmuje wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz wybrane seminarium naukowe. Na koniec drugiego roku studenci składają egzamin licencjacki, na podstawie którego uzyskują licencjat kanoniczny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie dotychczasowych sesji oraz przygotowanie pracy licencjackiej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej za spełniającą wymogi pracy licencjackiej. Licencjat kanoniczny upoważnia do prowadzenia wykładów z zakresu duszpasterstwa rodzin i teologii pastoralnej w uczelniach teologicznych, seminariach duchownych, itp. Umożliwia także wszczęcie przewodu doktorskiego.

W następnych latach doktoranci studiujący jednocześnie w Szkole Doktorskiej KUL kontynuują 4 letni program studiów i przygotowania rozprawy. Ze względu na limitowaną ilość miejsc w szkole doktorskiej, pozostali doktoranci pozostają pod opieką naukową promotora i przygotowują rozprawę doktorską, bez zobowiązania terminem 4-lat. Na obydwu ścieżkach studia finalizuje uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej o specjalności duszpasterstwo rodzin.

Studia zapewniają, pilnie zalecane w dokumentach Kościoła, specjalistyczne wykształcenie w zakresie duszpasterskiej troski o rodzinę. Stanowią niezbędne interdyscyplinarne uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teologicznej, przygotowujące osoby duchowne, zakonne i świeckie do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do praktycznego towarzyszenia pastoralnego małżeństwu i rodzinie. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej oraz publikacji pozwala przyszłym doktorom zdobyć pogłębioną i uzasadnioną wiedzę związaną z badanymi tematami. Ponadto, szczególnie cenne jest zdobycie umiejętności naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych oraz kompetencji, osiągane podczas seminariów, ćwiczeń, praktyk, organizowanych konferencji naukowych oraz udziału w projektach badawczych.

 

Plan zajęć w Studium licencjackim

ROK  I

Nazwa przedmiotu

 
 
 

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)

 

Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)

 

Katecheza dorosłych (wykład)

 

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)

 

Socjologia rodziny (wykład)

 

Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)

 

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

 

Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)

 

Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)

 

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)

 

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (konwersatorium)

 

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)

 

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

 

Społeczny wymiar duszpasterstwa rodzin (seminarium)

 

 
ROK II

Nazwa przedmiotu

 
 
 

Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)

 

Etyka seksualna (wykład)

 

Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)

 

Prawo małżeńskie (wykład)

 

Psychologia pastoralna (wykład)

 

Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)

 

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)

 

Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)

 

Formacja pracowników duszpasterstwa rodzin (wykład)

 

Duchowość rodziny (wykład)

 

Rodzina Kościołem domowym (wykład)

 

Liturgia Kościoła domowego (wykład)

 

Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)

 

Media a rodzina (konwersatorium)

 

Nowoczesne środki ewangelizacji (konwersatorium)

 

Dydaktyka duszpasterstwa rodzin (konwersatorium)

 

Duszpasterstwo rodzin (seminarium)

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  • zarejestrowanie się i wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl - następnie wydrukowanie i złożenie kwestionariusza;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii;
  • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów licencjackich z teologii na specjalizacji duszpasterstwo rodzin;
  • 2 fotografie.

Więcej informacji można uzyskać:

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: 081- 445-38-41