Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

Monografia zbiorowa "Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie".

Sobota, 15 września 2018

Z radością informujemy, że ukazała się nowa publikacja naszej katedry pt. "Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej «Amoris laetitia» dla duszpasterstwa rodzin" pod redakcją ks. dra hab. Jacka Golenia, kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL. Książkę można nabyć w promocyjnej cenie za pośrednictwem strony Wydawnictwa KUL. Link, fragment recenzji oraz spis treści publikujemy poniżej.

Książka w e-sklepie Wydawnictwa KUL:
http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3635

Z recenzji ks. prof. dra hab. Adama Skreczko:

„Podejmując i rozwijając myśl Jana Pawła II, że żaden program duszpasterstwa nie może nigdy, na żadnym poziomie, pominąć duszpasterstwa rodzin (FC 70) papież Franciszek poświęcił swoją adhortację apostolską Amoris laetitia (19.03.2016) duszpasterstwu małżeństw, rodzin i par, kładąc szczególny akcent na troskę o miłość w rodzinie [...]. Papież wyjaśnia: „Uznałem za stosownie napisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej, która zebrałaby owoce dwóch ostatnich synodów o rodzinie, dołączając inne rozważania, które by mogły ukierunkować refleksję, dialog czy działanie duszpasterskie, a jednocześnie dawałyby tchnienie, bodziec i pomoc rodzinom w ich poświęceniu i w ich trudnościach" (AL 4). We wspomnianą refleksję i dialog, a jednocześnie troskę Kościoła o rozwój i jakość duszpasterstwa rodzin wpisuje się monografia zbiorowa pt. Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin [...] Szacunek i uznanie budzi podjęcie opracowania na gruncie polskim zagadnienia duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwu i rodzinie, inspirowanego adhortacją papieską. Cenna jest nie tylko pogłębiona analiza dokumentu i przemyślany zamysł książki wynikający z jego odczytania, ale także dostrzeżenie i opracowanie szeregu zagadnień z zakresu duszpasterstwa rodzin. Walorem monografii jest przyjęty podział oraz interesujące zaprezentowanie obszernej tematyki. Warto dodać, że jest to pierwsza w Polsce publikacja, podejmująca pogłębioną refleksję teologiczno-pastoralną nad adhortacją Franciszka o miłości w rodzinie [...] Wyrażam uznanie i gratuluję Katedrze Duszpasterstwa Rodzin KUL owocnej realizacji tego zamysłu".

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie (ks. Jacek Goleń)
 
CZĘŚĆ I
TEOLOGICZNE IMPLIKACJE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ AMORIS LAETITIA

1. Amoris laetitia  - ciągłość czy zerwanie? Kwestie hermeneutyczne (ks. Grzegorz Barth)
2. Biblijny obraz rodziny i małżeństwa w adhortacji Amoris laetitia (ks. Marek Dzik)
3. Sakramentologiczne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Antoni Nadbrzeżny)
4. Teologicznomoralne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Marian Pokrywka)
5. Prawno-kościelne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Janusz Gręźlikowski)
6. Adhortacja Amoris laetitia w optyce kanonicznej (ks. Piotr Kroczek)
 
CZĘŚĆ II
ZASADY ODNOWY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Dowartościowanie działania łaski w duszpasterstwie rodzin (ks. Michał Zurzycki)
2. Dowartościowanie miłości i miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin (ks. Wiesław Przygoda)
3. Uwzględnienie paschalnego prawa ofiary w duszpasterstwie rodzin (ks. Tomasz Gajda)
4. Misyjny dynamizm duszpasterstwa rodzin (ks. Mieczysław Polak)
 
CZĘŚĆ III
KIERUNKI ODNOWY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii (ks. Jacek Goleń)
2. Umacnianie podmiotowości rodziny w duszpasterstwie (ks. Zbigniew Zarembski)
3. Dowartościowanie świadectwa i towarzyszenia małżonków (Richard Kucharčik)
4. Katecheza młodzieży i dorosłych o małżeństwie i rodzinie (ks. Piotr Goliszek)
5. Strategia wspierania miłości w małżeństwie i rodzinie (Beata Parysiewicz)
6. Duchowość rodziny w duszpasterstwie (ks. Adam Rybicki)
7. Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych (ks. Ireneusz Mroczkowski)
 
CZĘŚĆ IV
WYBRANE FORMY PASTORALNEJ TROSKI O RODZINĘ

1. Towarzyszenie narzeczonym we wspólnocie kościelnej (ks. Mieczysław Polak)
2. Towarzyszenie wolnym związkom w przyjmowaniu wymagań Ewangelii (ks. Mariusz Habiniak)
3. Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom (ks. Dariusz Lipiec)
4. Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie (Urszula Dudziak)
5. Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym (ks. Jacek Goleń)
6. Wspieranie rodzin w wychowaniu do wiary (Marek Fiałkowski OFMConv)
7. Duszpasterskie wsparcie małżonków i rodzin w kryzysach (ks. Paweł Landwójtowicz)
8. Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie (ks. Grzegorz Pyźlak)
9. Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach (ks. Jan Krajczyński)
10. Troska duszpasterska o rodziny migrantów (ks. Ireneusz Celary)
 
CZĘŚĆ V
DUSZPASTERSTWO RODZIN BLISKIE LUDZIOM, TOWARZYSZĄCE, LECZĄCE RANY I WŁĄCZAJĄCE TO, CO KRUCHE (ŚWIADECTWA)

1. Towarzyszenie w Spotkaniach Małżeńskich  - Irena i Jerzy Grzybowscy
2. Doświadczenie Ruchu Domowy Kościół  - Katarzyna i Paweł Maciejewscy
3. Doświadczenie Wspólnoty Małżeństw Trudnych SYCHAR  - Marzena Zięba, Andrzej Szczepaniak
4. Doświadczenie osób rozwiedzionych żyjących w nowym związku i zaangażowanych w duszpasterstwo

Noty o Autorach

 


Pozostałe aktualności